دبیرستان دخترانه هوشمند توحید|مشاوره تحصیلی شهداد

دبیرستان دخترانه هوشمند توحید -دوره اول

ویژگی های مدرسه هوشمند توحید

اهداف تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی

تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی ؛ ناظر به آماده سازی فردی وجمعی متربیان در مسیر تحقق شأن اعتقادی، عبادی و اخلاقی حیات طیبه؛پذیرش آزادانه و آگاهانۀ دین اسلام (به عنوان آیین زندگی و مبنای نظام معیار) برای تکیۀ بر آن، جهت تکوین و تعالی پیوستۀ هویت خود در راستای تشکیل جامعۀ صالح و پیشرفت مداوم آن؛تلاش مداوم جهت ارتقای ابعاد معنویِ وجودی خویش و دیگران از طریق برقراری ارتباط با خداوند (عبادت و تقید به احکام دینی) و دعوت سایرین به دینداری و اخلاق مداری؛ خودشناسی و دیگرشناسی برای پاسخ گویی مسئولانه به نیاز ها، محدودیت ها و پیشرفت ظرفیتهای وجودی خویش و دیگران ازطریق درک و اصلاح موقعیت خود ودیگران براساس نظام معیاراسلامی؛ تلاش پیوسته برای خودسازی واصلاح دیگران براساس نظام معیاراسلامی ازطریق مهار غرایز طبیعی، تعدیل عواطف و تمایلات،

تقویت اراده و خویشتن داری، حفظ کرامت و عزت نفس، کسب صفات و فضایل اخلاقی، پیش گیری از تکوین صفات و رذائل غیراخلاقی و امر به معروف و نهی از منکر.

تلاش پیوسته برای حضور مؤثر و سازنده دین واخلاق در تمام ابعاد فردی و اجتماعی زندگی با التزام عملی به نظام معیار اسلامی(تقید عملی به احکام و ارزش های اسلامی و رعایت اصول و آداب اخلاقی در زندگی روزمره).

اهداف تربیت اجتماعی و سیاسی

 • تربیت اجتماعی و سیاسی؛ ناظر به آماده سازی فردی و جمعی متربیان در مسیر تحقق شأن اجتماعی و سیاسی حیات طیبه؛
 • بازشناسی، حفظ و اصلاح آداب، رسوم، هنجار ها و ارزش های جامعه در پرتو نظام معیار اسلامی؛
 • درک مناسب موقعیت اجتماعی و سیاسی خود و جامعه و مواجهۀ خردمندانه با تحولات اجتماعی وسیاسی بر اساس نظام معیاراسلامی، به منظور ساختن آینده ای روشن و تأثیرگذاری بر آینده خود و جامعه در سطح ملی و جهانی؛
 • توسعۀ آزادی و مرتبۀ وجودی خویش و دیگران در پرتو درک واصلاح موقعیت اجتماعی خود و دیگران (اعضای خانواده،
 • خویشاوندان، دوستان، همسایگان، همکاران و همشهریان و هموطنان و…)، برقراری رابطۀ سازنده ومناسب با ایشان بر اساس نظام معیاراسلامی و کسب صفاتی جمعی نظیر احسان ، مهر ورزی ، انصاف،خیرخواهی، بردباری، وفاق ، همدلی و مسالمت جویی ؛
 • آمادگی جهت تشکیل خانواده و حفظ وتداوم آن به مثابۀ مهم ترین نهاد تحقق بخش جامعۀ صالح براساس ارز شهای نظام معیاراسلامی؛تعامل شایسته بانهاد دولت و سایر نهادهای مدنی وسیاسی کسب شایستگی هایی نظیر رعایت قانون ، مسئولیت پذیری ،
 • مشارکت اجتماعی و سیاسی و پاسداشت ارزش های اجتماعی درجهت شکل گیری جامعۀ صالح وپیشرفت مداوم آن بر اساس نظام معیاراسلامی؛ بازشناسی فرهنگ وتمدن اسلامی ، همراه با توجه به نیاز های حال و آینده جامعه و تلاش جهت تحقق امت واحده اسلامی بر اساس نظام معیاراسلامی؛ تلاش برای ارتقای ابعاد مشترک (انسانی، اسلامی، ایرانی) هویت خویش به طور یک پارچه و براساس نظام معیار اسلامی؛
 • مشارکت جمعی مؤثر در حیات اجتماعی وسیاسی با رعایت اصول حق لبی، حفظ کرامت وعزت، ظلم ستیزی، عدالت خواهی، کسب و حفظ استقلال همه جانبه، مراعات حقوق و آزادی های مشروع دیگران،
 • پیشرفت مردم سالاری دینی، بسط عدالت اجتماعی، حفظ وحدت و تفاهم ملی، تعامل میان فرهنگی و تفاهم بین المللی بر اساس نظام معیاراسلامی.

اهداف تربیت زیستی و بدنی

 • تربیت زیستی و بدنی؛ ناظر به آماده سازی فردی و جمعی متربیان در مسیر تحقق شأن زیستی و بدنی حیات طیبه؛ درک ویژگی های زیستی خود و پاسخ گویی مسئولانه به نیاز های جسمی و روانی خویش از طریق تعدیل غرایز و تمایلات وعواطف طبیعی،
 • تقویت قوای جسمی و روانی و مبارزه با عوامل ضعف وبیماری بر اساس نظام معیار اسلامی؛تلاش پیوسته جهت حفظ و ارتقای سلامت و بهداشت جسمی و روانی خود و دیگران بر اساس نظام معیار اسلامی؛ بصیرت نسبت به سبک زندگی انتخاب شده و ارزیابی پیامد های آن درباره خود،
 • جامعه و طبیعت بر اساس نظام معیار اسلامی؛تلاش فردی وجمعی برای حفظ و ارتقای سلامت وایمنی افراد جامعه در سطح محلی، ملی و جهانی بر اساس نظام معیار اسلامی؛کوشش مداوم فردی و جمعی برای حفاظت از محیط زیست و احترام به طبیعت بر اساس نظام معیار اسلامی.

اهداف تربیت زیبایی شناختی و هنری

تربیت هنری و زیبایی شناختی؛ ناظر به آماده سازی فردی وجمعی متربیان در مسیر تحقق شأن زیبایی شناختی و هنری حیات طیبه؛درک معنای پدیده ها و هدف رویدادهای طبیعت/هستی برای دست یابی به درک کلی از جهان هستی و جایگاه خویش در آن بر اساس نظام معیار اسلامی؛رمزگشایی و رمزگردانی از پدیده های آشکار و پنهان طبیعت /هستی و ابراز آن به زبان هنری؛پرورش حواس و قدرت تخیل برای بازخوانی فطرت الهی خویش و دریافت تجلیات حق در سراسر طبیعت / هستی با توجه به نظام معیار اسلامی؛درک زیبایی های جهان آفرینش به منزلۀ مظاهر جمال و کمال الهی و ارتقای ذائقۀ زیباشناسانۀ خود؛ زیبا سازی محیط زندگی و پیراستن آن از انواع زشتی های معنوی، اخلاقی وزیست محیطی؛بهره گیری از قدرت تخیل خود در خلق آثار هنری با هدف حفظ و تعالی میراث هنری در سطح ملی و جهانی.

اهداف تربیت اقتصادی و حرفه ای

 • تربیت اقتصادی و حرفه ای؛ ناظر به آماده سازی فردی وجمعی متربیان در مسیر تحقق شأن اقتصادی و حرفه ای حیات طیبه؛تدبیر امر معاش و زندگی اقتصادی با درک موقعیت اقتصادی خود و جامعه و تلاش برای بهبود پیوستۀ آن از طریق مشارکت سازنده درفعالیت های اقتصادی متناسب بر اساس نظام معیار اسلامی؛درک و فهم مسائل اقتصادی خود و جامعه (در زمینۀ تاریخی، فرهنگی و اجتماعی) و رعایت الگوهای ملی تولید،
 • توزیع و مصرف منابع، کالاها و خدمات با توجه به نظام معیار اسلامی؛ مراعات قوانین و احکام معاملات و التزام به ارزش های اخلاقی و رعایت حق، عدالت و انصاف در روابط اقتصادی با دیگران براساس نظام معیار اسلامی؛
 • کسب شایستگی های لازم جهت تکوین و تعالی مداوم هویت حرفه ای و انتخاب آگاهانۀ شغلی متناسب با توانایی ها و علائق خود وفعالیت در آن حرفه در جهت رفع نیازهای فردی و اجتماعی وکمک به منافع شخصی و ملی، بر اساس نظام معیار اسلامی؛
 • تلاش فردی وجمعی برای تحقق غنا، کفاف، عمران، رشد و استقلال اقتصادی، حفظ و پیشرفت ثروت ملی، افزایش بهره وری،
 • تأمین رفاه عمومی و بسط عدالت اقتصادی و شناسایی عوامل فقر، فساد و تبعیض و تلاش جهت مقابله با آن ها در سطح ملی و جهانی در جهت تشکیل جامعۀ صالح وپیشرفت مداوم آن، بر اساس نظام معیار اسلامی.

اهداف تربیت علمی و فناوری

 • تربیت علمی و فناوری؛ ناظر به آماده سازی فردی وجمعی متربیان در مسیر تحقق شأن علمی و فناورانه حیات طیبه؛
 • شناخت و بهره گیری از نتایج تجارب متراکم بشری در حوزه علم و فناوری (فهم و درک دانش های پایه وعلوم کاربردی،
 • کسب مهارت دانش افزایی، کسب دانش، بینشو تفکرفناورانه برای بهبود کیفیت زندگی،
 • به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی و داشتن تفکرانتقادی در مواجهه با مسائل زندگی ( بر اساس نظام معیار اسلامی؛ بهره گیری و ارزیابی از یافته های علمی و فناورانه و ایجاد خلاقیت و نوآوری در آن ها جهت کشف صورت های جدید واقعیت یا خلق روش ها وابزار های نوین برای وصول به اهداف متعالی در چهارچوب نظام معیار اسلامی؛
 • برنامه ریزی و اجرای آگاهانۀ فعالیت های علمی پژوهشی برای دست یابی خود و جامعه به آینده مطلوب بر مبنای نظام معیاراسلامی؛

اهداف هوشمند سازی مدرسه

پرتال مدرسه هوشمند (Portal):

آموزشگاه  موظف است جهت برطرف کردن محدودیت زمان و مکان در فرایند یاددهی – یادگیری ، بغیر از محیط فیزیکی مدرسه ، محیط ارتباطی مجازی (Platform) مناسب در منزل را برای دانش آموزان فراهم نماید. حضوروغیاب دانش آموزان بایستی از طریق پرتال و با ارسال پیامک انجام شود.دانش آموزان بایستی هنگام ورود و خروج باکارت دیجیتالی که در اختیار دارند والدین خود رامطلع می سازند و موارد انضباطی و تربیتی ووضعیت تحصیلی دانش آموز توسط معلمان و معاونین مدرسه در پرتال ثبت و بلافاصله گزارش داده شود.برقراری ارتباط مناسب بین معلم ،دانش آموز، مدیر و والدین و افزایش کمیت و کیفیت تعاملات آنهاموجب هم افزایی وافزایش سینرژی حاصل از تعاملات این چهار گروه موجب ایجاد شرایط یادگیری بهتری برای دانش آموزان می گردد.ارزشیابی از دانش آموزان در مدرسه هوشمند بجای اینکه در مقاطع و نوبت های فاصله دار صورت پذیرد، همه روزه بصورت مداوم با استفاده از پرتال انجام میشود. بازخورد کار و فعالیت دانش آموز درمحیط پرتال ثبت می شود و دانش آموزان در آزمون های برگزار شده  بایکدیگرمقایسه خواهندشد و میزان پیشرفت هریک از آنها نشان داده میشود.از آنجا که دانش آموز با استفاده از محتوای الکترونیکی موجود در پرتال، مسیر خودآموزی(Self Learning) خود را فراهم نموده وبا استفاده از آزمونهای online میزان پیشرفت خود را می سنجدو از آنجا که هر لحظه اراده کنند به کلاسهای دلخواه خود از طریق پرتال دست پیدا میکنند، سرعت یادگیری شان را خود را تعیین میکنند. نقش معلمان از آموزش و ارزشیابی دانش آموزان به پیگیری آموزش شخصی آنان تغییر می یابد و در نتیجه امکان مطالعه و رشد و ارتقای سطح علمی وحرفه ای آنان فراهم میشود.برنامه ریزی کلاسهای مدرسه ومدیریت اطلاعات دانش آموزان از قبیل پروفایل دانش آموز،نمرات ، برنامه هفتگی ،…. قابل مشاهده بوده و کارنامه دانش آموزی توسط سیستم برای والدین ارسال می گردد. لوازم کمک آموزشی در محیط پرتال موجب تعمیق و تثبیت و پایداری مطالب در ذهن دانش آموزان میگردد.

نظام ارزشیابی هوشمند(Assessment ):

این واحد آموزشی بایستی در خصوص اجرای آزمونهای الکترونیکی و دور شدن از سیستم ارزشیابی مبتنی بر کاغذ – نسبت به تولید بانک آزمون(Testing Center) اقدام نموده و زمینه اجرای الکترونیکی ارزشیابی دوره های مختلف تحصیلی را فراهم کند. از آنجا که در مدرسه هوشمند، فلسفه آموزشی بر این موضوع تاکید می کندکه هر دانش آموزی بیشتر استعداد دارد می تواند بیشتر یاد بگیرد، برنامه درسی باید بگونه ای طراحی شود که بطور گسترده نیازها و استعدادهای دانش آموزان مختلف را دربرگیرد. ارزشیابی در مدارس هوشمند جریانی پراسترس وهمراه باضعف های نظام ارزشیابی سنتی نخواهد بود، بلکه هر آنجه دانش آموز فرا می گیرد، بدون محدودیت زمان و محدودیت مکان، در کوتاه ترین زمان ممکن و با راندمان بالا میتواند بارها و بارها ارزیابی و میزان پیشرفت دانش آموز بررسی گردد. ارزشیابی در مدارس جدید، بر خلاف نظام آموزش و پرورش سنتی که محصول و نتیجه کار می باشد بر محور یادگیری است (Learning–centered assessment  ) و این نظام ارزشیابی هوشمند است، که ابتدا جایگاه دانش آموز در مسیر یادگیری را تعیین نموده ، سپس محتوای آموزشی هوشمند در همان نقطه به اوکمک میکند. ارزشیابی یادگیری محور، سنجش واندازه گیری آموخته ها و تغییر رفتار دانش آموز در جهت نیل به اهداف آموزشی و بخش جدائی ناپذیر فرایند یاددهی – یادگیری  است و آزمونهای زیر بعنوان ابزار ارزشیابی در موقعیت های مختلف و متعدد  مانند خانه ، مدرسه و مسافرت بکار میرود:

Pre- Assessment

ارزشیابی تشخیصی یا آزمون آغازین در کلاس هوشمند ، به منظور آگاهی از توانائیها و آمادگی قبلی دانش آموزان برای شروع مناسب فرایند یاددهی – یادگیری و جبران نارسائیها و کاستی ها در آغاز سال تحصیلی و آغاز هر درس انجام می شود. هدف معلم ، شناسائی تفاوت های فردی دانش آموزان ، تعیین سطح و دسته بندی آنان بر اساس نیازهایشان می باشد.

Post- Assessment

ارزشیابی مستمر یا تکوینی که طی فرایند آموزش استمرار دارد ، به منظور تحکیم آموخته های دانش آموزان ، آگاهی از نقاط قوت و ضعف درسی و نحوه عملکرد دانش آموز در فرایند یاددهی- یادگیری ،ارائه بازخورد مناسب(Feedback) توسط سیستم ارتباطی هوشمند به مدیر، معلم، دانش آموز و اولیا استفاده می شود و از نتایج آن به منظور اتخاذ روش های مناسب جهت بهبود فرایند یاددهی – یادگیری در مراحل بعدی در کلاس هوشمند استفاده می شود.

Final- Assessment

ارزشیابی پایانی یا تراکمی  که زمان انجام آن در انتهای دوره آموزشی است به منظور حصول ازمیزان تحقق هدف های آموزشی در هر درس انجام می گیرد و تمامی آموخته های دانش آموز در طی یک دوره آموزشی اندازه گیری میشود. در نظام ارزشیابی هوشمند، سوالات استاندارد آسان، متوسط، سخت و خلاقانه مربوط به هر کتاب درسی پس از طراحی در یک یاچند سرور مرکزی به عنوان محل ذخیره بانک سوالات قرار داده شده و کلیه مدارس با اتصال به این سرورها مبادرت به دریافت سوالات نموده و نتایج آزمون برای آنها ارسال می گردد. طراحی بگونه ای است که در نحوه انتخاب سوالات ، نحوه برگزاری آزمون و تصحیح سوالات از هوشمندی لازم برخورداراست. چنانکه، اگر در یک کلاس درس هوشمند آزمونی برگزار گردد،سیستم هوشمند، سوالات را طوری به صورت تصادفی طراحی نموده ، که سوالات هر دانش آموز با دیگری متفاوت باشد.

امکانات مدرس

 • حیاط
 • سالن ورزشی
 • آزمایشگاه
 • کارگاه حرفه وفن
 • سایت
 • کلاس هنر
 • کلاس ریاضی
 • کتابخانه
 • نماز خانه
 • فضاهای داخلی

نشانی: تهران، میدان نوبنیاد, اتوبان شهید بابایی, شهرک شهید رجایی

معرفی دبیرستان ها

0 0 رای
Article Rating
اشتراک
اطلاع رسانی به
guest
0 Comments
بازخورد داخلی
مشاهده تمام نظرات