گواهینامه های مرکز مشاوره تحصیلی

گواهینامه 6

کمیته تخصصی مشاوره

گواهینامه 5

روانشناسی عمومی (انگلستان)

گواهینامه 4

مشاوره تحصیلی (اتریش)

گواهینامه ثبت علامت تجاری
برند ثبت شده شهداد(مشاوره و روانشناسی)
گواهینامه 3

مشاوره و برنامه ریزی (انگلستان)

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE دانشگاه تهران

لوح تقدیر

مشاور نمونه کشور در سال ۹۴

گواهینامه 8

مشاوره و برنامه ریزی درسی (امریکا)