<<تعیین رشته دبیرستان>>

 

حدنصاب ورود به رشته علوم تجربی
کسب حداقل نمره میانگین سه سال تحصیلی(هفتم, هشتم , نهم) در درس ریاضی: ۱۳ درس علوم تجربی:۱۴
حدنصاب ورود به رشته ریاضی و فیزیک
کسب حداقل نمره میانگین سه سال تحصیلی(هفتم, هشتم , نهم) در درس ریاضی:۱۴ درس علوم تجربی:۱۳

حدنصاب ورود به رشته ادبیات وعلوم انسانی
کسب حداقل نمره میانگین سه سال تحصیلی(هفتم, هشتم , نهم) در درس زبان وادبیات فارسی:۱۴ درس خدمات اجتماعی:۱۳

حدنصاب ورود به رشته علوم ومعارف اسلامی
کسب حداقل نمره میانگین سه سال تحصیلی(هفتم, هشتم , نهم) در معارف اسلامی :۱۴ زبان وادبیات فارسی:۱۲ زبان عربی:۱۳

 

<< حدنصاب ورود به شاخه فنی حرفه ای >>
<<حدنصاب ورود به شاخه کاردودانش>>