همایش آنلاین موفقیت در کنکور۹۹

زمان برگزاری همایش آنلاین موفقیت در کنکور به دلیلتعویق در زمانبرگزاری کنکور ۲۵ مرداد برگزار میگردد

جهت رزرو همایش
مبلغ ۶۲۰ هزار تومان به شماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۲۱۰۴۸۸۹۳ بنام مصطفی شهداد واریز کنید و به همراه نام و نام خانوادگی به شماره تلگرام ۰۹۱۰۰۰۷۵۳۵۶ یا آیدی تلگرام @shahdad97 ارسال کنید.