چند نکته مهم و کلیدی انتخاب رشته کنکور سراسری توسط دکتر شهداد | انتخاب رشته تضمینی

١- چینش فقط بر اساس اولویت باشد نه شانس قبولی
٢- دانشگاه های نیمه متمرکز در انتخاب های ابتدایی باشند ، هم به جهت افزایش احتمال دعوت شدن به مصاحبه و هم تاثیر اولویت کد رشته در زمان مصاحبه
٣- درصورت قبولی در انتخاب رشته اصلی کنکور سراسری و همچنین قبولی در انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در راستای اهداف سازمان سنجش برای پر نشدن کاذب صندلی ها قبولی بر اساس سوابق تحصیلی باطل میشود و داوطلب در سراسری فقط یک قبولی قطعی خواهد داشت.
۴- در صورت انجام انتخاب رشته در چند گروه همزمان مانند هنر یا زبان همه انتخاب ها میبایست همزمان با گروه اصلی فقط در یک انتخاب ١۵٠ تایی گنجانده شود
۵- کد های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در دفترچه اصلی کنکور و کد های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در دفتر چه مخصوص صرفا سوابق تحصیلی به همدیگر ربطی ندارند و هر یک میبایست در انتخاب رشته دفترچه خود وارد شوند.
۶- در زمان انتخاب رشته به سایر شانس های قبولی خود در سایر انتخاب رشته ها توجه نکنید و تصور کنید هیچ گزینه دیگری وجود ندارد
٧-داوطلب در صورت تمایل میتواند در صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در یک یا چند گروه ازمایشی جدید انتخاب رشته نماید
٨-به شرایط اختصاصی کد های انتخابی توجه کنید
٩-قبل از وارد کردن کد ها در سایت سنجش به اطلاعیه شماره ١ و ٢ سنجش توجه کنید