اطلاعیه تعیین رشته دبیرستان

تنها راهکاری که برای افرادی که نمیتوانند رشته ای که دوست دارند در مدرسه ثبت نام کنند و اولویتشان هاشور خورده است چیست ؟

 

دانش آموزانی که در رشته مورد نظر, نمونه برگ شماره ۷، هاشور خورده باشدبه هیچ عنوان نمی توانند در آن رشته ثبت نام نماید(حتی مدارس غیرانتفاعی), چون حدنصاب نمره ورود به آن رشته را کسب نکرده اند.امادر صورت اصرار برای ورود به آن رشته, در آزمون تعیین رشته (شامل دروس اختصاصی سال نهم )شهریور ماه برگزار خواهد شد ثبت نام نمایند(شیوه ثبت نام از مدرسه مبدا , در مردادماه)