معافیت تحصیلی دانشجویی

 همايش تربيت مشاور

معافیت تحصیلی دانشجویی |مشاوره تحصیلی شهداد


فرایند بازگشت به تحصیل مشمولان انصرافی از دانشگاه ها در صورتی که :
1- کمیسیون موارد خاص استان یا دانشگاه با اعاده تحصیل آنها موافقت نموده باشد.
2- به خدمت دوره ضرورت اعزام نشده باشد(مشغول به انجام خدمت سربازی نباشد).
3- عدم قرار گرفتن در سنوات ارفاقی به عبارتی در سنوات اولیه انصراف، اخراج، ترک تحصیل شده باشند.
4- عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف، اخراج، ترک تحصیل
5- امکان فراغت از تحصیل در سنوات مجاز تحصیلی وجود داشته باشد.

سقف سنوات مجاز تحصیل در دانشگاه ها 

 مقطع تحصيلي  حداکثر سال مجاز برای تحصیل
 كارداني  2/5
 كارشناسي ناپيوسته  3
 كارشناسي ارشد ناپيوسته  3
 کارشناسی پیوسته  5
 کارشناسی ارشد پیوسته  6
 دکتری پزشکی پیوسته  8
 دكتري تخصصی ناپيوسته  6

درمواردی که دانشجو در سنوات قانونی مقرر نتواند تحصیل خود را به اتمام برساند، با تشخيص و اعلام كميسون موارد خاص دانشگاه هاي مربوط و صرفا جهت فراغت در آن مقطع و موافقت وظیفه عمومی حداكثر يكسال به مدت فوق اضافه مي شود .

انتقال به دانشگاههای داخل کشور به شرط
1) عدم انصراف از دانشگاه مبدا.
2) عدم قبولی مجدد در آزمون یا پذیرش مجدد.
3) عدم تغییر در مقطع و رشته تحصیلی .

مشمولان دانشجو، در صورت ارائه موافقت دانشگاه مبدا و دانشگاه مقصد با رعایت شرایط فوق الذکر با لحاظ مدت سنوات تحصیلی دانشگاه اولیه مجاز به انتقال می باشند .
مهم: انتقال به دانشگاههای خارج کشور مجاز نیست .