معرفی رشته مهندسی صنایع

 معرفی رشته مهندسی صنایع

معرفی رشته مهندسی صنایع | معرفی رشته های دانشگاهی 

مهندسي صنايع عبارت است از کاربرد اصول و تکنيک هايي به منظور بهبود، طراحي و نصب سيستمهايي شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژي و تجهيزات به منظور فراهم آوردن امکان توليد کالاها و ارائه خدمات به شکل کارا و مطلوب. براي بررسي، ارزيابي و کاربرد اين سيستمها، دانش و مهارتهاي علوم رياضي، علوم فيزيکي و علوم اجتماعي به همراه فنون و تکنيکهاي طراحي مهندسي مورد نياز است. فعاليتهاي مهندسي صنايع همانند پلي است که ارتباط بين اهداف مديريت و عملکرد عملياتي سازمان را ايجاد مي نمايد. مهندسان صنايع بيشتر درگير افزايش بهره وري در مديريت منابع انساني، روشها و تکنولوژي هستند و حال آنکه ساير رشته هاي مهندسي بيشتر درگير ماهيت فني فرايندها و فراورده ها مي باشند. در واقع مهندسي صنايع تنها رشته مهندسي است که عامل انسان يکي از مولفه هاي اصلي سيستم هاي مورد مطالعه آن را تشکيل مي دهد. در نتيجه مهندسان صنايع در براي امور برنامه ريزي، نصب و کنترل و بهبود فعاليتهاي موسسات به خدمت گرفته مي شوند.
اين رشته مناسب چه کساني است؟ جستجوگر، قراردادي،متهورانه (سوداگر)، واقعگرا
مهندسي صنايع شامل حدود 140 واحد درسي از جمله دروس عمومي و علوم پايه و دروس تخصصي مهندسي صنايع است. با توجه به شرايط اين رشته در دانشگاه و گستردگي و تنوع واحد هاي درسي اين رشته، در دانشگاه هاي ايران در مقطع کارشناسي تنها گرايش صنايع داريم و در مقاطع بالاتر گرايش ها متنوع تر ميشوند.
گرايش هاي اين رشته در مقاطع بالا تر به شرح زير ميباشد: تحقيق در عمليات و تکنيک هاي بهينه سازي اقتصاد مهندسي مديريت زنيجره ي تامين و لجستيک شبيه سازي سيستم ها و فرآيندهاي تصادفي پويايي سيستم و سياست گذاري تکنيک ها و تحليل سيستم و...
مهندسي صنايع در حرفه ها و مشاغلي همچون، بانک داري ، خدمات مشاوره اي، صنعت بيمه ، شرکتهاي هواپيمايي، کشتيراني، بيمارستانها، کارخانجات، کشت و صنعت، خدمات شهري، استاديومهاي ورزشي و يا هر مکان ديگري که نياز به برنامه ريزي، هدايت و مديريت و ارتقا بهره وري ميباشد کاربرد دارد.