معرفی رشته اتاق عمل

 معرفی رشته اتاق عمل

معرفی رشته اتاق عمل | معرفی رشته های دانشگاهی 

رسالت رشته اتاق عمل درمقطع كارشناسي پيوسته تربيت نيروي انساني آگاه متعهدوكارآمداست.كه باكسب تواناييهاي حرفه اي دراتاق عمل وبهره مندي ازدانش وتكنولوژي روز، خدمات موردنيازمراقبتي وآموزشي مقرون به صرفه را در بالاترين سطح استاندارد جهت تعميم ، حفظ وارتقاء سطح سلامت بيماروجامعه ارائه دهند.

براي انجام استانداردهاي اين حرفه ، صداقت وپايبندي به اصول اخلاقي ضروري است. يك تكنولوژيست اتاق عمل شايسته بايدنگرشي مراقبتي نسبت به بيماروديگراعضاي تيمهاي جراحي و محيط داشته باشد. وي بعنوان عضوي ازتيم اتاق عمل، بايدقادرباشدكه باسرعت و با دقت به جزئيات كاركند. قادربه اولويت بندي مسائل درشرايط اورژانس وپراسترس باشد، بنابراين نيازبه افرادي است كه احساس مسئوليت شديدوشخصيت باثبات داشته، صبور و علاقمند به كمك به ديگران بوده و به نيازهاي بيمار و ديگراعضاي تيم جراحي حساس باشند. وازآن جا كه كاردراتاق عمل نيازبه ايستادن براي مدت زمان طولاني و توانايي براي جابجايي و بلندكردن اشيا سنگين دارد و فرد را در معرض مناظر و بوهاي ناخوشايند، بيماريهاي مسري و مواد خطرناك قرارمي دهد، فرد بايد توانائي جسمي لازم راداشته باشد.

اغلب تكنولوژيستهاي اتاق عمل دربيمارستانها ومراكزمراقبتي سياراستخدام ميشوند. اگرچه بيمارستانها اولين استخدام كننده اين گروه ميباشنداماانتظارميروداستخدام آنها درمراكزجراحي سيار، مراكزمراقبتي سرپايي ومطبهاي پزشكان افزايش يابد.

تعدادكل واحدهاي درسي دوره كارشناسي پيوسته رشته اتاق عمل 130 واحدوبه شرح زيرميباشد. دروس عمومي : 22 واحد ، دروس پايه ، اختصاصي وكارآموزي 84 واحد ، كارآموزي درعرصه : 24 واحد.