معرفی رشته علوم سیاسی

 معرفی رشته علوم سیاسی

معرفی رشته علوم سیاسی | معرفی رشته های دانشگاهی 

هدف رشته علوم سياسي تربيت سياست شناسائي است كه بتوانند راهكارهاي مناسبي ارائه بدهند تا منافع متضاد يك جمع كه در چارچوبي به نام كشور زندگي مي كنند، با يكديگر تلفيق داده شده و در نتيجه چرخ مملكت بخوبي به گردش درآيد . آنچه مردم به نام سياست و مسائل سياسي ميشناسند با سياست به مفهومي كه در رشته علوم سياسي مطرح است، تفاوت بسيار دارد و دانشجويان موفق اين رشته نيز نه يك سياستمدار بلكه يك سياستشناس خواهند شد. علوم سياسي به عنوان يك رشته دانشگاهي با علوم سياسي به عنوان بحثهاي تخصصي در مورد مسائل سياسي تفاوت دارد. علوم سياسي به عنوان يك رشته دانشگاهي به بررسي انديشهها و نظريههاي سياسي و كاركرد آنها در عرصه جامعه ميپردازد و به عبارت ديگر رشته علوم سياسي يعني ارائه يكسري نظريهها و يا يكسري ابزارها و راهكارهايي كه بر اساس آنها هر جامعه شرايط و مشكلات حال را بررسي كرده و از پيش پا بر ميدارد و براي حركتها و اقدامات بعدي يعني ترسيم فضا براي مسير آينده برنامهريزي ميكند و همچنين از تجارب و دستاوردهاي بشر كه در طول تاريخ در عرصه اجتماع به دست آورده است، بهره ميبرد. پس ميتوان گفت كه علوم سياسي در عين اين كه به حال نگاه كرده و براي آينده برنامهريزي ميكند، ريشهاش در گذشته ميباشد.تواناييهاي مورد نياز و قابل توصيه: دانشجوي علوم سياسي بايد كتب تاريخي بخصوص تاريخ سياسي را دوست داشته باشد و فلسفه را با علاقه بخواند . دانشجوي علوم سياسي بايد فردي منطقي بوده و نظرياتش مستند به دليل و مدرك باشد و كسي است كه قدرت ابتكار و توانايي فكري وسيعي داشته باشد و ريشهها را شناسايي بكند و اوج بگيرد و از بالا مشكلات را ببيند و با همه اقشار جامعه ارتباط داشته باشد تا بفهمد كه مردم جامعهاش به چه فكر ميكنند و نيازهاي آنان چيست. داشتن شم و علاقه به مسايل سياسي و برخورداري از يك ديد عميق و وسيع ويژگيهايي است كه دانشجوي علوم سياسي بايد داشته باشد. وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر: در 8 دانشگاه كشور كارشناسي ارشد علوم سياسي وجود دارد و گرايش روابط بين الملل جزو گرايشهاي كارشناسي ارشد ميباشد. آينده شغلي و بازار كار سازمانها و وزارتخانه هاي بسياري مي توانند فارغ التحصيلان رشته علوم سياسي را جذب كنند كه در اين ميان وزارت امور خارجه از همه شاخص تر است اما در حال حاضر حتي فارغ التحصيلان روابط بين الملل نيز به سختي جذب اين وزارتخانه مي شوند و وزارت امور خارجه نياز به نيروي جديدي ندارد . امروزه حدود 90 %فارغ التحصيلان علوم سياسي با مشكل اشتغال روبرو هستند.