معرفی رشته مدیریت مالی

معرفی رشته مدیریت مالی

معرفی رشته مدیریت مالی | معرفی رشته های دانشگاهی 

در اين رشته دانشجويان با تئوري‌هاي نوين مديريت مالي و کاربرد آنها آشنا مي‌شوند و در نهايت مي‌توانند با ارائه راهکار‌هايي براي بسط و توسعه سرمايه‌گذاري، گام‌هاي مؤثري در حل مشکلات اقتصادي کشور بردارند. دانش‌آموختگان مديريت مالي علاوه بر توانايي تجزيه و تحليل و حضور فعال در بازارهاي مالي مي‌توانند وضعيت مالي شرکت‌ها و مؤسسات را مورد ارزيابي قرار دهند و در اخذ تصميمات مالي مؤثر در سازمان‌ها، نقش اساسي ايفا کنن
روس اصلي و تخصصي مديريت مالي:
مديريت مالي، پول و ارز بانکداري، بازاريابي و مديريت بازار، مديريت استراتژيک،زبان تخصصي، اقتصاد سنجي‌ مالي، رياضيات و کاربرد آن در مديريت مالي، آمار و کاربرد آن در مديريت مالي، توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، حقوق بازرگاني، حسابداري صنعتي و ...
آينده شغلي:
فارغ التحصيل اين رشته با تسلط به مباحث تئوري مديريت مالي در حوزه هاي مختلف همچون سرمايه گذاري و بانکداري و بيمه و مديريت ريسک و مهندسي مالي ( ارائه روش هاي نوين مالي ) تامين مالي و اعتباري مي تواند در پست هاي مرتبط سازماني از جمله معاونت مالي ( در مفهوم جديد آن ) ومعاونت سرمايه گذاري و تامين مالي اعتبارات مالي در بانک ها و ارزيابي اقتصادي پروژه ها و شرکت هاي سرمايه گذاري و بورس اوراق بهادار و غيره مشغول بکار شوند. اين رشته در حال حاضر داراي آينده شغلي بسيار مناسبي مي باشد