معرفی رشته مددکاری اجتماعی

معرفی رشته مددکاری اجتماعی 

معرفی رشته مددکاری اجتماعی | معرفی رشته های دانشگاهی 

تعميق مهارتهاي حرفه اي و آگاهي از مسائل اجتماعي و تحقيق و پژوهش حرفه اي اولويتي است كه يك مددكار اجتماعي بايد به آن بپردازد. تأكيد اين دوره بر تربيت افراد متعهد و مسئول است كه بتواند منطبق با اصول و فنون علمي و حرفه اي پاسخگوي نيازهاي افراد جامعه به خدمات مددكاري باشند.
مددكاري اجتماعي عبارت از مجموعه اي متشكل از تدابير و مشاوره و فعاليتهاي حرفه اي است كه در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهي توانبخشي، اجتماعي، فرهنگي و تربيتي عرضه مي شود تا با ايجاد تغيير و دگرگوني مناسب در شرايط مادي و معنوي افراد و اقشار جامعه زمينه بهزيستي رشد و تعالي آنها را فراهم آورد.
مددكار اجتماعي معمولا به افراد زير خدمات مي دهد
كودكان و والديني كه با شرايط سخت روبرو هستند.
افراد سالمند
افراد ناتوان فيزيكي يا ناتوان در يادگيري
افراد ناتوان ذهني
جوانان تحت مراقبت
افراد بي خانمان
افرادي كه به دنبال زندگي مستقل هستند.
افراد معتاد
بچه هاي بي سرپرست
پدرخوانده ها و مادر خوانده ها كه مسئوليت بچه هاي بي سرپرست را بر عهده مي گيرند.
مددكار اجتماعي در كار خود با ساير متخصصان مانند كاركنان بخش سلامت، معلمان، پليس و متخصصان بخش هاي مربوط به جرايم و تخلفات در ارتباط خواهد بود.مددكار اجتماعي در زمينه هاي زير به جامعه خدمت 
مي كند:
مددكاري فردي
مددكاري جامعه اي
آينده شغلي، فرصت استخدامي و بازاركار مددكاري اجتماعي:
مددكار اجتماعي مي تواند در مكان هاي زير كار پيدا كند:
موسسات خيريه
پرورشگاه ها
مراكز نگهداري افراد بي سرپرست
مراكز مشاوره
مراجعان خصوصي
مراكز بازپروري
مراكز اصلاح و تربيت
مراكز درمان اعتياد
زندان ها
و ساير سازمان هاي رفاهي حمايتي، امدادي و توانبخشي
در صورت داشتن سرمايه و شرايط لازم، مددكار اجتماعي مي تواند كلينيك مددكاري اجتماعي تاسيس كند. هر فارغالتحصيل رشته مددكاري اجتماعي در حد كارشناسي كه حداقل دو سال سابقه كاري مفيد در مراكز دولتي يا غيردولتي را دارا باشد ميتواند با مراجعه به بهزيستي شهرستان خود نسبت به اخذ پروانه تاسيس كلينيك اقدام نمايد.دروس اختصاصي رشته مددكاري اجتماعي جمعيت شناسي اصل علم اقتصاد انحراف و آسيب شناسي روانشناسي اجتماعي مباني روانشناسي مباني مديريت و امور اداري و...