معرفی رشته جامعه شناسی

 معرفی رشته جامعه شناسی

معرفی رشته جامعه شناسی | معرفی رشته های دانشگاهی 

جامعه شناسي دانش بررسي جامعه است. اين رشته علمي به بررسي جوامع بشري، برهم كنشهاي آنها، و فرايندهايي كه جوامع را در وضعيت جاريشان نگاه داشته يا تغيير ميدهد، ميپردازد.

جامعه شناسي پرداختن به تجزيه جامعه به بخشهاي تشكيل دهندهاش مانند انجمنها، نهادها، گروههاي همجنس، همنژاد يا همسن، و بررسي نحوه برهمكنش فعال اين اجزاء با همديگر است. علاوه بر اينها، اين علم موضوعاتي مانندطبقه اجتماعي، قشربندي، جنبش اجتماعي، تغييرات اجتماعي و بي نظميهايي مانند جرم، انحراف، و انقلاب را مورد تحقيق قرار ميدهد. توانايي مورد نياز و قابل توصيه: دانشجوي اين گرايش بايد به تحقيقهاي نظري و عملي علاقهمند باشد؛ يعني از يك سو نظريههاي اجتماعي را مطالعه كرده و آنها را مورد نقد و تحليل قرار دهد و از سوي ديگر بين مردم جامعه رفته و به تحقيقهاي ميداني علاقهمند باشد. دانش و بينش رياضي در اين گرايش بسيار مهم است؛ چون دقيق فكر كردن و دقيق انديشيدن در پژوهشگري اجتماعي اهميت بسياري دارد.
آينده ي شغلي و بازاركار: در حال حاضر پژوهشهاي اجتماعي رواج و گسترش پيدا كرده است و نه تنها بخشهاي دولتي موظف به انجام تحقيقات اجتماعي هستند بلكه بخشهاي خصوصي نيز به تحقيقات اجتماعي روي آوردهاند. به همين دليل به جرأت ميتوان گفت كه امروزه يك دانشجوي باسواد اين گرايش كه داراي مهارت پژوهشي باشد، هرگز مشكل اشتغال نخواهد داشت. وضغيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر: امكان ادامه تحصيل اين رشته در مقطع دكتري وجود دارد.