معرفی رشته حقوق

معرفی رشته حقوق 

معرفی رشته حقوق | معرفی رشته های دانشگاهی 

  حقوق علمی است که از طریق قانون می کوشد تا حق هر کس به خودش برسد و از این طریق عدالت در جامعه برقرار شود.
به عبارت دیگر موضوع علم حقوق هر گونه روابط اجتماعی است که آثار حقوقی داشته باشد. به عنوان مثال روابط پدر فرزندی روابطی است که یک سری آثار حقوقی دارد. مثل برقراری رابطه ی وراثت و ابوت و ... .
روابط گفته شده می تواند بین دولت و مردم باشد که در علم حقوق، حقوق عمومی نامیده می شود و یا اگر روابط بین مردم بایکدیگر باشد، حقوق خصوصی نامیده می شود.
به عبارت دیگر حقوق عمومی به قوای سه گانه و مسائل حاکمیتی می پردازد ، در حالی که حقوق خصوصی مربوط به روابط مردم با یکدیگر است.
از شاخه های حقوق عمومی می توان از : 1- حقوق اساسی 2- حقوق اداری 3- حقوق مالیه 4- حقوق کیفری 5- آیین دادرسی و... نام برد.
منبع حقوق اساسی قانون اساسی و منبع حقوق اداری قانون مدیریت خدمات کشوری است.
از شاخه های حقوق خصوصی می توان از: 1- حقوق مدنی 2- حقوق تجارت 3- حقوق دریایی 4- حقوق هوایی نام برد.
علم حقوق با رشته های دیگر از قبیل جامعه شناسی و روانشناسی ، اقتصاد ، فقه و ... در ارتباط است. به همین دلیل دانشجوی این رشته باید دامنه ی اطلاعات خود را از بقیه ی رشته ها بالا ببرد.
توانایی های لازم برای دانشجوی رشته ی حقوق هنگام ورود به شغل:
1- جسور بودن : یک حقوقدان خوب باید جسارت کافی برای اینکه حرف خود را به کرسی بنشاند داشته باشد و تحت تاثیر مسائل فرعی قرار نگیرد و تمام تلاش خود را به کار اندازد تا در جهت احقاق حق حرکت کند.
2- فن بیان خوب و به عبارت دیگر خوب حرف زدن : یک وکیل یا قاضی ماهر باید قدرت صحبت کردن و بیان خوبی داشته باشد و بین صحبت های خود به اشتباه و لکنت زبان نیفتد و به خوبی منظور خود را برساند. به عبارت دیگر از مهمترین ویژگی های یک وکیل یا قاضی کار بلد ، داشتن قدرت بیان مناسب و عالی است.
3- قدرت استدلال بالا: یک حقوقدان کاربلد و ماهر باید قدرت دلیل آوردن و استدلال خوبی داشته باشد تا بتواند برای صحبت های خود دلیل بیاورد. زیرا آن چیزی که باعث میشود یک وکیل و یا قاضی از عوام که سواد حقوقی ندارند جدا شوند ، داشتن قدرت استدلال و دلیل آوردن درخور شغل مربوطه است. به عبارت دیگر ، اگر قاضی است باید از رایی که میدهد با استدلال دفاع کند و اگر وکیل است بتواند با استدلال و فن بیان خوب خود، دادگاه را قانع کند.