رزرو تلفنی مرکز مشاوره تحصیلی


نحوه رزرو تلفنی:


 جهت تعیین وقت میبایست به روش زیر عمل کنید:


ابتدا هزینه جلسه خود را به شماره کارت زیر واریز نمایید.

شماره کارت 2067-0011-0619-5047 بنام نيره خاتمي

و سپس با اعلام مشخصات خود و مشخصات واریز از طریق تلگرام به شماره 09100075356

و تماس با مرکز جهت اعلام زمان پیشنهادی مشاوره ،اطلاعات شما به صورت دستی توسط همکاران وارد سیستم خواهد شد و زمان شما رزرو میگردد. 

(اطلاعات فیش واریزی را نزد خود نگه دارید).

مشاوره انتخاب رشته كنكور سراسري ٣٥٠ هزار تومان
مشاوره انتخاب رشته دانشگاه ازاد ٢٠٠ هزار تومان
مشاوره انتخاب رشته بدون ازمون دانشگاه ازاد ١٥٠ هزار تومان
مشاوره انتخاب رشته سوابق تحصيلي سراسري ١٥٠ هزار تومان
مشاوره انتخاب رشته نهم به دهم ٢٠٠ هزار تومان
مشاوره انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت يا وزارت علوم ٢٠٠ هزار تومان
مشاوره انتخاب رشته دكتري ٢٥٠ هزار تومان
جلسه مشاوره حضوري ١٠٠ هزار تومان
جلسه مشاوره تلفني ٧٥ هزار تومان