مدارک و گواهینامه های مرکز

کمیته تخصصی مشاوره مدرسه ایران

کمیته تخصصی مشاوره مدرسه ایران

مشاوره تحصیلی (آلمان)

مشاوره تحصیلی (آلمان)

روانشناسی عمومی (انگلستان)

روانشناسی عمومی (انگلستان)

مشاوره تحصیلی (اتریش)

مشاوره تحصیلی (اتریش)

مشاوره و برنامه ریزی (انگلستان)

مشاوره و برنامه ریزی (انگلستان)

گواهینامه HSE دانشگاه تهران

گواهینامه HSE دانشگاه تهران

مشاور نمونه کشور در سال 94

مشاور نمونه کشور در سال 94

مشاوره و برنامه ریزی درسی (امریکا)

مشاوره و برنامه ریزی درسی (امریکا)

برای استفاده رایگان از اخبار آموزشی، مشاوره ای، انگیزشی و معرفی خدمات مرکز در کانال تلگرام ما کلیک کنید.