سوالات کنکور سراسری سال 1396

 

سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی1396- دفترچه عمومی     -    کلیدسوالات عمومی و اختصاصی
سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی1396 - دفترچه اختصاصی
سوالات گروه آزمایشی علم انسانی1396 - دفترچه عمومی          -          کلیدسوالات عمومی و اختصاصی
سولات گروه آزمایشی علوم انسانی1396 - دفترچه اختصاصی
سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی1396- دفترچه عمومی          -          کلیدسوالات عمومی و اختصاصی
سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی1396- دفترچه اختصاصی
سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی خارج از کشور1396        -   کلیدسوالات عمومی و اختصاصی
سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی خارج از کشور1396          -             کلیدسوالات عمومی و اختصاصی
سوالات گروه عمومی خارج از کشور 1396                                          
 
 

 

برای استفاده رایگان از اخبار آموزشی، مشاوره ای، انگیزشی و معرفی خدمات مرکز در کانال تلگرام ما کلیک کنید.